MİDENİN STROMAL (GİST) TÜMÖRLERİ

Gastrointestinal sistemin stromal tümörleri (GİST) nadir görülen tümörlerdir. Midenin mezenkimal hücrelerden kaynak almaktadır. GİST’ lerin en sık görüldüğü yer mide olmasına rağmen, midenin GİST’ leri malign tümörlerin % 0,1-1 gibi seyrek görülür.  Onkolojik açıdan bakıldığında GİST’ ler benign bir tümör nodülünden metastaz yapan hayatı tehdit edici dev tümörlere kadar değişik tablolar ortaya çıkarabilmektedir.

Hastaların çoğu asemptomatiktir. Hiç bir yakınmaları yoktur. Tümörler genellikle büyük çaplara ulaşıncaya kadar belirti vermemektedir. Klinik veriler tümörün boyutu arttıkça veya yerleşim yerine göre ortaya çıkabilmektedir.

GİST’ in tedavisi cerrahidir. Genellikle lenf bezi metastazı yapmamasına rağmen bizim ameliyat ettiğimiz GİST hastalarında tümör boyutu arttıkça lenf bezlerine metastaz yaptığını gördük. Bu nedenle 5 cm den büyük tümörlerde rezeksiyonlara lenf bezi diseksiyonu eklenmelidir.

Cerrahi yapıldığında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta tümörün zedelenmemesi ve cerrahi sınırların da negatif olmasıdır.

Negatif cerrahiye rağmen GİST’li hastaların 1/3 ünde daha tedavi aşamasında metastazlar mevcuttur. % 50’sinde nüksler görülür. Bu nedenle bu tümörlere radikal onkolojik prensiplerle cerrahi uygulanmalıdır. Cerrahi sonrası nüks ortalama 18 ay-30 ay arasında olmaktadır. İlk metastaz yeri vakaların yarısında karaciğerdir. Geri kalan yarısı ise peritondur.  % 20 sinde her iki bölgede metastaz aynı anda ortaya çıkar. Lokal ileri olgularda veya metastatik olgularda imatinib (Glivec) adjuvan tedavi olarak eklenmektedir. İmatinib lokal ileri  olgularda neoadjuvan olarakda kullanılabilir.

GİST’ in gidişatında (prognozunda) tümörün çapı ve mitotik index en önemli iki prognostik faktördür. Midedeki GİST’ler diğer sindirim sistemindekilere göre daha iyi seyirlidir. Beş cm altındaki mide yerleşimli GİST çok büyük oranda iyi huylu ve 2 cm altındakiler ise hemen daima iyi huyludur. 10 cm’den büyük ise risk artmaktadır.

 Mitotik index ışık mikroskobunda 50 büyütme alanındaki mitoz sayısıdır.